Missie, visie en MIRAsterrenbeeld

SDG4Onze missie is onze vertaling van kwaliteitsvol onderwijs. Deze missie is ambiteus, uitdagend en een streefdoel die gebasseerd is op PPGO!

Als UNESCO-school nemen wij de verantwoordelijkheid op om met alle middelen die we tot onze beschikking hebben bij te dragen aan de realisatie van SDG 4 (‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’)en de andere SDG's.

De 5 pijlers van het MIRAsterrenbeeld zijn onze focuspunten om concreet met deze missie aan de slag te gaan. 

De visie is de uitwerking van ons specifiek pedagogisch project. 

Missie
Waar je kan schitteren...

GO! MIRA organiseert secundair onderwijs op een andere manier. In onze visie, cultuur en structuur staat het woordje ‘evenwicht’ centraal.  Hoe als persoon het evenwicht vinden en behouden in een snel veranderende samenleving. Denken, doen en voelen in balans. 

We enten ons niet op de modewoorden zoals innovatief of 21-eeuws onderwijs maar het is wel een stuk van ons DNA want wij volgen de (digitale) ontwikkelingen op . 

Wij zijn toekomstgericht onderwijs omdat we steeds positief vooruit kijken om als leef- en leeromgeving onze verantwoordelijkheid op te nemen in de maatschappij van nu en morgen. Het is een continu proces waar wetenschappelijk onderzoek een constante bron is voor ons kwaliteitsvol en motiverend onderwijs.

We selecteren de beste ingrediënten uit verschillende pedagogische en didactische inzichten die hun kracht al bewezen hebben.  Door deze eclectische aanpak zijn we ervan overtuigd dat elke jongere kan schitteren in zijn of haar gepersonaliseerd  leertraject.

Natuurlijk vinden wij kennis en kunnen belangrijk want dit vormt basis van jouw denken en handelen.  Jongeren hebben nood aan een inspirerende instructies, begeleiding en structuur om leerstof te onthouden, begrijpen, toe te passen en te evalueren. 

Deze kennis moet je kunnen toepassen en andere en reeële contexten. Daarom worden er linken gelegd tussen vakken (clusters) waar toekomstgerichte vaardigheden een centrale rol hebben. De leerlingen krijgen feedback, feed up en feed forward bij differentiatie en worden uitgedaagd om leerstof te analyseren en nieuwe dingen te creëren. Want ze zullen zichzelf moeten leren uitdagen. Dit onze betekenis van excelleren.  

Wetenschappelijk onderzoek van John Hattie toont aan dat het collectief vertrouwen in de kwaliteiten van een jongere de grootste positieve impact heeft op leren. 

Daarnaast zijn eigen verwachting en zelfinzicht sleutelwoorden voor een positief groeitraject. Wij  stimuleren de leerling om zichzelf beter te leren kennen door middel van personal coaching en klascoachgesprekken. Tijdens de personal trainingen en modules ontdekt hij nieuwe kwaliteiten, competenties en talenten.

Ten slotte… Je bent verantwoordelijk voor jezelf. We stimuleren eigenaarschap omdat leerlingen dan met goesting leert door zelf keuzes te maken. 

Al deze ingrediënten bij elkaar zorgt voor een schitterend leertraject in evenwicht dat levenslang leren stimuleert waardoor je evolueert tot de beste versie van jezelf

#Waarjekanschitteren #Toekomstgerichtonderwijs #InspiLeren

Onze leerlingen hebben de missie creatief in beeld gebracht #eigenaarschap
Onderzoek leren zichtbaar maken
Hattie
Wetenschappelijke inzichten

Directeur Vincent Browet volgt de onderwijsontwikkelingen door het halfjaarlijks SOKcongres steeds bij te wonen.

Fletcher

Foto met Keynotespeaker Harry Fletcher-wood

Wij zijn een Officiële UNESCO-school
UNESCO XL
5 pijlers

INSPI

Inspiratie geeft energie. Gepassioneerde mensen brengen deze energie over. Leerkrachten inspireren de leerlingen door leerstof op een boeiend, doelgerichte en activerende manier aan te bieden. Daarnaast zetten we in op gastsprekers die hun levenservaringen delen om ons een ruimere blik aan te meten.

 

COACH

Wanneer een leerling zijn leren zelf in handen neemt, is er een coach nodig. De leerkracht heeft een andere rol door de de leerlingen positief en gepersonaliseerd te begeleiden. Fouten maken mag zolang je eruit leert. Feedback, feed up en feed forward zijn een duidelijke houvast.  

 

VERB

Door de leerlingen meer te betrekken, voelen zij zich meer verbonden met de school. De betrokkenheid gaat verder dan de schoolmuren. Verbinding is ook inzetten op persoonlijke contacten met de leerlingen en ouders. Want wij hebben vertrouwen in #samen verhaal waar de lerende centraal staat.  Maar wij verbinden ook leerstof met elkaar. In de clusteropdracht en projecten worden vakken binnen STEM en Taal en cultuur… met elkaar verbonden.  

 

EIGEN

De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen over zichzelf en eigen leerproces. In dit metacognitief proces heeft  de leerling begeleiding nodig omdat dit om ontwikkelde executieve functies vraagt. Dit is NIET hetzelfde als zelf ontdekkend leren want leerkrachten bieden strategieën en tools aan om hierin te evolueren waardoor ze zichzelf gaan uitdagen.

 

AB

Met je beiden voeten in de wereld staan, is op een respectvolle manier participeren aan onze diverse maatschappij waar de leerling een bijdrage levert aan een rechtvaardige en duurzame samenleving van morgen. De school verruimt de leerling hun blik door over de landsgrenzen heen te kijken en in te zetten op duurzaamheid. #UNESCO

van het MIRAsterrenbeeld